Convocado o XIII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño

BASES

1. O Concello de Sarria e a Agrupación Cultural Ergueitos convocan o XIII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO.
2. As obras presentadas deben estar escritas en lingua galega.
3. A extensión mínima será de 400 versos. Os orixinais deberán ser inéditos e non premiados en ningún outro certame.
4. Os traballos presentaranse por quintuplicado, mecanografados a dous espazos e baixo plica. Enviaranse por correo certificado a: XIII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO, Concello de Sarria, Rúa Maior 14, 27600 Sarria, até o 31 de xaneiro de 2013.
5. Estableceuse un único premio indivisíbel dotado con 6000 euros, suxeito á normativa fiscal vixente. O xuri poderá deixar deserto o premio se considera que as obras presentadas non acadan unha mínima calidade.
6. O xuri estará composto por persoas de prestixio no mundo da creación ou a crítica literaria. Actuarán como Secretaria a Presidenta da Agrupación Cultural Ergueitos e como Presidente o Concelleiro de Cultura de Sarria, os dous con voz e sen voto. A decisión do xuri será inapelábel e será dada a coñecer no primeiro cuatrimestre de 2013.
7. A obra premiada será propiedade do seu autor, agás a primeria edición que será publicada pola Editorial Espiral Maior. En posteriores edicións farase constar a condición de premiada no XIII Premio de Poesía FIZ VERGARA VILARIÑO.
8. Os orixinais non premiados non serán devoltos e serán destruidos. Non se manterá correspondencia cos autores/as.
9. A interpretación destas bases correspondelle ao xuri. A participación no certame implica a súa aceptación.

Francisco X. Fernández Naval recollerá o X Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño

Será este sábado 22 de maio ás 19:30 horas no hotel NH Alfonso IX de Sárria. Participarán os gañadores das 10 edicións do premio: Marica Campo, Xesús Pereiras, Estevo Creus, Martín Veiga, Miguel Mato, Emma Pedreira, Neira Cruz, Olalla Cociña, Baldo Ramos e Francisco X. Fernández Naval. Acompañados polo dúo de violonchelo e violín formado por Rosalía Vázquez e Iván Novo.

Intervirán ademais na entrega do premio:

-Os membros do xurado Olalla Cociña e Cesáreo Sánchez Iglesias (Presidente da AELG)

-O artista plástico Jorge Varela

-O concelleiro de cultura de Sárria, Xermán Arias

-O vicepresidente da Deputación Provincial de Lugo, Antón Bao

-A presidenta de Ergueitos, María Casar.

Pecharemos o acto co espectáculo de María Lado e Lucía Aldao “moita poesía, pouca diversión”.